Khách hàng: Công ty TNHH Giày Chingluh Việt Nam
Công việc: Thiết kế, thi công, cải tạo hệ thống xử lý nước thải nhà máy Giày Chingluh
Công suất: 1900 m3/ ngày đêm
Địa điểm: KCN Thuận Đạo, Bến Lức, Long An
Thời gian thực hiện: 2020-2021

Mô tả dự án
1.2 UMBR HOAN CHINH
2.1. HINH TOAN CANH 5 e1621591665902
6.1. MANG UF