BỆNH VIỆN TÂY HÒA VÀ BỆNH VIỆN TUY AN - PHÚ YÊN

25-02-2016
Thông tin dự án Bệnh viện Tây Hóa

Vị trí

: Khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên

Chủ đầu tư

: Ban Quản lý Dự án Các Công trình Trọng điểm Phú Yên   

Loại nước thải 

: Nước thải y tế

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: 2012

Công suất

: 50 m3/ ngày

Thiết kế

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải

: QCVN 28:2010/BTNMT,
Cột B

Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 

Thông tin dự án Bệnh viện Tây An

Vị trí

: 273 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Lâm, Phú Yên 

Chủ đầu tư

: Ban Quản lý Dự án Các Công trình Trọng điểm Phú Yên  

Loại nước thải 

: Nước thải y tế

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: 2012

Công suất

: 100 m3/ ngày

Thiết kế

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải 

: QCVN 28:2010/BTNMT,
Cột B

 

 

 

Dự án khác